Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het aanbieden van artikelen op www.2ndhandbrand.nl

Artikel 1 Partijen

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het aanbieden van artikelen en het handelen op het platform www.2ndhandbrand.nl. De site www.2ndhandbrand.nl en de bijbehorende diensten zijn activiteiten van 2nd Hand Brand, een onderneming naar Nederlands recht, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam. Door zich als aanbieder te registreren aanvaardt de aanbieder deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat wordt geplaatst op 2nd Hand Brand.

Artikel 3 Registratie als aanbieder

3.1 Men kan op de website van 2nd Hand Brand artikelen aanbieden, nadat men zich als aanbieder heeft geregistreerd. Het aanbieden staat zowel open voor particulieren als ondernemers/rechtspersonen. Men kan zich als aanbieder registreren door het online registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen.

3.2 Registratie als aanbieder is gratis.

3.3 De door de aanbieder gekozen e-mailadres en wachtwoord geven de aanbieder de gelegenheid op www.2ndhandbrand.nl aanbiedingen te plaatsen. De aanbieder is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn wachtwoord en dient deze niet aan derden ter beschikking te stellen. 2nd Hand Brand is op generlei wijze aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit het door de aanbieder ter beschikking stellen aan derden van e-mailadres en wachtwoord.

3.4 De aanbieder erkent dat 2nd Hand Brand te allen tijde het recht heeft het adverteren/aanbieden op 2nd Hand Brand tijdelijk of permanent te ontzeggen aan aanbieders die onjuiste gegevens hebben verstrekt, onrechtmatig handelen jegens 2nd Hand Brand dan wel zich niet aan één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden houden.

3.5 De aanbieder staat in voor de juistheid en volledigheid van zijn geregistreerde gegevens en dient deze gegevens zelf actueel te houden door deze - zonodig – te wijzigen.

Artikel 4 Positie van 2nd Hand Brand

4.1 De aanbieder erkent dat 2nd Hand Brand de website slechts ter beschikking stelt aan aanbieders en in de advertenties geïnteresseerde derden, dat 2nd Hand Brand op generlei wijze betrokken is bij de transactie tussen de aanbieder en derden en dat 2nd Hand Brand als passieve online doorgever van informatie fungeert. 2nd Hand Brand is niet gehouden tot het verifiëren van of het houden van controle op de aangeboden objecten, de getrouwheid of nauwkeurigheid van de advertentie, de bevoegdheid van een aanbieder om aangeboden objecten daadwerkelijk te kunnen verkopen, noch de bevoegdheid van een koper om aangeboden objecten daadwerkelijk te kunnen kopen.

4.2 De aanbieder erkent dat 2nd Hand Brand niet aansprakelijk is voor het al dan niet totstandkomen van een transactie, noch voor de afwikkeling daarvan of voor de ter effectuering van de transactie gehanteerde betalingswijzen.

4.3 De aanbieder erkent dat 2nd Hand Brand het recht heeft de aangeleverde advertenties redactioneel te bewerken en/of in te korten, teneinde te bewerkstelligen dat de advertenties voldoen aan de daaraan door 2nd Hand Brand gestelde (redactionele) eisen.

4.4 De aanbieder erkent dat 2nd Hand Brand het recht heeft zonder opgaaf van redenen advertenties te weigeren of op welk moment na plaatsing dan ook te verwijderen van 2nd Hand Brand, zoals advertenties voor objecten die bij of krachtens de wet niet vrij verkocht mogen worden door particulieren, advertenties voor objecten waarvan de verkoop rechten van derden schendt, advertenties voor ieder ander object dat, naar het uitsluitend oordeel van 2nd Hand Brand, niet in overeenstemming is met de doelstelling van 2nd Hand Brand en/of de reputatie van 2nd Hand Brand kan schaden en advertenties waarvan de inhoud naar het uitsluitend oordeel van 2nd Hand Brand inbreuk maakt op rechten van derden (zoals rechten van intellectuele eigendom) of anderszins als onrechtmatig jegens derden heeft te gelden.

4.5 De aanbieder erkent dat 2nd Hand Brand het recht heeft een advertentie van de website 2nd Hand Brand te verwijderen indien aanbieders of derden misbruik maken van 2nd Hand Brand, er sprake is van andere onregelmatigheden of van technische storingen, ongeacht de oorzaak daarvan.

4.6 De aanbieder aanvaardt dat 2nd Hand Brand niet aansprakelijk is voor enige schade die voor hem voortvloeit uit handelingen van 2nd Hand Brand overeenkomstig artikelen 3.4, 4.3, 4.4 en 4.5 en zal 2nd Hand Brand vrijwaren tegen alle aanspraken van derden ter zake van in die artikelen genoemde niet toegestane handelingen door de aanbieder.

4.7 De aanbieder aanvaardt dat 2nd Hand Brand niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die de aanbieder lijdt als gevolg van het door hem of derden niet kunnen krijgen van toegang tot 2nd Hand Brand, of als gevolg van storingen, fouten in software, onvolledige of onjuiste overdracht van informatie en/of enige tekortkoming van 2nd Hand Brand in de uitvoering van deze overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van 2nd Hand Brand .

4.8 De aanbieder vrijwaart 2nd Hand Brand tegen alle aanspraken van derden ten aanzien van de door hem aangeboden objecten en/of de inhoud van de door hem geplaatste advertenties.

4.9 2nd Hand Brand kan in overleg met de aanbieder de geplaatste advertentietekst buiten 2nd Hand Brand publiceren.

Artikel 5 Verplichtingen aanbieder

5.1 Aanbieder is gehouden een aangeboden object naar waarheid te presenteren. Aanbieder kan daartoe het aangeboden object omschrijven en/of gebruikmaken van de door 2nd Hand Brand geboden mogelijkheid foto’s toe te voegen. Aanbieder is verplicht eventuele aanwijzingen van 2nd Hand Brand in dit opzicht op te volgen.

5.2 Aanbieder dient een aan te bieden object aan te bieden in de bij het betreffende object passende categorie.

5.3 Aanbieder dient geen bont- of pelsdierproducten, erotische artikelen of ondergoed aan te bieden.

5.4 2nd Hand Brand is alleen bedoeld voor vrouwen. Mannen-en kinderkleding wordt niet goedgekeurd.

Artikel 6 Informatie en privacy

6.1 2nd Hand Brand gebruikt de van aanbieders verkregen informatie enkel voor het (laten) functioneren van 2nd Hand Brand. Deel van deze algemene voorwaarden maakt uit het privacyreglement van 2nd Hand Brand, dat als bijlage bij deze Algemene Voorwaarden is opgenomen.

6.2 De aanbieder staat ervoor in dat de door hem bij registratie of ter zake van een aangeboden object verstrekte informatie, met inbegrip van eventuele afbeeldingen en beschrijvingen, voor zover relevant:

6.3 De aanbieder staat ervoor in dat hij geen apparatuur of programmatuur gebruikt bij zijn contacten met 2nd Hand Brand die de normale werking van 2nd Hand Brand kan verstoren, noch gegevens naar 2nd Hand Brand verzendt die door hun omvang of eigenschappen de infrastructuur van 2nd Hand Brand onevenredig zwaar belasten.

Artikel 7 Bevoegde rechter en rechtskeuze

7.1 Ieder geschil dat verband houdt met het adverteren op 2nd Hand Brand en/of deze Algemene Voorwaarden zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

7.2 Het adverteren op 2nd Hand Brand en deze Algemene Voorwaarden worden in hun geheel beheerst door Nederlands recht.

Artikel 8 Algemeen

8.1 Indien een of meerdere bepalingen of gedeelten van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zullen worden geacht door een rechterlijke instantie, zullen deze geacht worden afscheidbaar te zijn van de Algemene Voorwaarden en de geldigheid van de overige bepalingen niet aan te tasten.

8.2 2nd Hand Brand correspondeert met aanbieders door middel van e-mailboodschappen naar het door de aanbieder in het registratieformulier opgegeven e-mailadres en is niet gehouden zich bij een normale gang van zaken van andere communicatiemiddelen te bedienen.

8.3 De aanbieder erkent dat 2nd Hand Brand bevoegd is deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en aanvaardt gebonden te zijn aan aldus gewijzigde Algemene Voorwaarden.

Artikel 9 Intellectueel Eigendom

9.1 Bescherming van intellectuele eigendom.

Op 2nd Hand Brand wordt een groot aantal, en een grote verscheidenheid, aan producten aangeboden door particulieren in Nederland. Rechthebbenden, met name eigenaars van auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van derden, kunnen melding maken van aanbiedingen die mogelijk inbreuk maken op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze aanbiedingen. Als een rechtmatige vertegenwoordiger van de rechthebbende dit op de juiste manier aan ons meldt, worden producten die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten door 2nd Hand Brand verwijderd.

Wijzigingen

2ndHandBrand.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden. Kijk daarom regelmatig op deze pagina of er wijzigingen zijn.

Contact

Contact opnemen met 2nd Hand Brand Indien u vragen heeft omtrent de Algemene Voorwaarden, de handelswijzen van deze site of uw ervaringen met deze website, dan kunt u contact opnemen met de redactie van 2nd Hand Brand:

2nd Hand Brand
Boterbloem 37491 LD
Delden
info(at)2ndHandBrand.nl

KvK 38025146